Szukaj
Kazimierz Chmielowski "Rekin"

Urodził się 23 sierpnia 1925 r. w Żabińcach, w pow. husiatyńskim. Jego ojciec - Maksymilian - był bratankiem powstańca styczniowego Adama Chmielowskiego, znanego szerzej jako brat Albert, założyciela zgromadzenia zakonnego albertynów i albertynek, niosącego pomoc ubogim. Ukończywszy edukację na poziomie podstawowym, rozpoczął naukę w gimnazjum w Łucku, a po przeprowadzce rodziny do Wilna w 1937 r. kontynuował ją w Gimnazjum Męskim im. Króla Zygmunta Augusta. Do konspiracji przystąpił w sierpniu 1940 r.

czytaj całość »
Powstanie Warszawskie - pragnienie miłości pośród cienia apokalipsy

Omawiając dawne dzieje i próbując sięgać do kart historii, często wtłaczamy je w sztywne i mocno utarte ramy. Niesieni złudnym pragnieniem odkrycia wszystkiego co możliwe, skupiamy się na konkretnych faktach mających odzwierciedlenie w datach, traktatach czy polach stoczonych bitew. Rolą nas wszystkich jest jednak pamięć o przeszłości nie jako o kalendarium wydarzeń, lecz barwnej palecie ludzkich emocji, zachowań, odczuć i pragnień. Tylko dzięki odpowiednio dobranym filtrom lepiej zrozumiemy przeszłość, która wyda nam się bliższa niż ta, którą odkrywamy w podręcznikowych tomach.

czytaj całość »
Stefan Kudelski

Stefan Kudelski urodził się 29 stycznia 1929 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, wywodzącej się ze Stanisławowa. Jego dziadek – Jan Tomasz – był architektem miejskim, zaprojektował m.in. budynek Dyrekcji Kolei Państwowych oraz szereg innych budynków. Dziadkowie prowadzili dom „otwarty”, goszcząc wiele znanych postaci, w tym Jana Kasprowicza i Stanisława Przybyszewskiego. Ojciec Stefana – Tadeusz – był absolwentem Politechniki Lwowskiej. Bronił Lwowa przed Ukraińcami w 1918 r., będąc adiutantem Kazimierza Bartla. Kiedy ten ostatni został premierem, ściągnął Tadeusza Kudelskiego do stolicy i tam też urodził się Stefan. Tadeusz Kudelski przyjaźnił się z Eugeniuszem Kwiatkowskim, gen. Kazimierzem Sosnkowskim, a także Stefanem Starzyńskim, który był ojcem chrzestnym małego Stefana. Dziadkowie ze strony matki byli rodziną polsko-węgierską i widząc zainteresowanie wnuka techniką, założyli w swej willi małe laboratorium specjalnie dla niego.

czytaj całość »
Stefan Bryła

Stefan Bryła urodził się 17 sierpnia 1886 r. w Krakowie. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia na Politechnice Lwowskiej. Studiował inżynierię wodną i lądową. Był niezwykle zdolnym studentem – po otrzymaniu tytułu inżyniera w 1908 r. już rok później uzyskał doktorat i podjął pracę naukową na uczelni. Uzyskał stypendium naukowe Akademii Umiejętności w Krakowie, co umożliwiło mu dalsze kształcenie się na zagranicznych uczelniach. W latach 1910-1912 zgłębiał wiedzę inżynierską na politechnice w Charlottenburgu, École des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz na University of London. Ponadto zdobywał praktykę w zakładach konstrukcji stalowych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W Stanach brał udział we wznoszeniu „drapaczy chmur” m.in. najwyższego wówczas budynku na świecie (250 m) – Woolworth Building w Nowym Jorku.

czytaj całość »
Stefan Bobrowski

Urodził się 17 stycznia 1840 r. w Terechowej w rodzinie średnio zamożnego szlachcica. W 1856 r. podjął studia na wydziale historyczno-filozoficznym, a w 1860 r. przeniósł się do Kijowa. Podczas studiów nawiązał liczne kontakty ze spiskowymi kółkami opozycjonistów polskich i rosyjskich, w tym z tzw. Związkiem Trojnickim, organizacją założoną przez studentów polskich. Celem Związku było odbudowanie Polski w granicach przedrozbiorowych oraz uwłaszczenie chłopów.

czytaj całość »
Stan wojenny 2

Stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia 1981 r. przez komunistyczne władze, był odpowiedzią na pragnienie odzyskania wolności i podmiotowości przez polskie społeczeństwo, czemu dało ono wyraz w stworzeniu pierwszego w bloku wschodnim, niezależnego od władzy samorządnego związku zawodowego, który nazwano "Solidarność".

czytaj całość »
Stan wojenny

Genezy stanu wojennego należy upatrywać w kryzysie społeczno-politycznym, którego wybuch nastąpił w lecie 1980 r. Strajki, które ogarnęły wówczas Polskę, ich skala i zasięg zaskoczyły rząd komunistyczny. Kluczowy wpływ na postawę moralną społeczeństwa miał wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz jego wizyta w 1979 r.

 

czytaj całość »
Traktat z Radnot - pierwszy plan rozbioru ziem Rzeczpospolitej

„Potop szwedzki” był dotkliwym ciosem dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Osłabione walkami z Kozakami i państwem moskiewskim państwo nie mogło dać należytego odporu napastnikom. Sytuacji nie polepszały spory wewnętrzne i kapitulanckie nastroje szlachty, które ujawniły się choćby pod Ujściem, kiedy pospolite ruszenie Wielkopolski skapitulowało przed Szwedami.. Przełom w wojnie nastąpił dopiero po udanej obronie Jasnej Góry, choć droga do wyrzucenia Szwedów z polskich ziem była jeszcze długa. Hetman Stefan Czarniecki rozpoczął działania partyzanckie, w Tyszowcach zawiązała się konfederacja wojskowo-szlachecka, powołująca pod broń wszystkie stany. Sytuację utrudniali sobie sami Szwedzi, którzy jako protestanci nie wykazywali należytego szacunku do miejsc kultu katolików, czego wyrazem było oblężenie Jasnej Góry – w tym momencie do działań wojennych dołączył czynnik religijny.

czytaj całość »
Tajna Armia Polska

Przegrana wojna obronna Polski i będąca jej wynikiem okupacja niemiecka i sowiecka w żadnym razie nie oznaczała złożenia broni przez Polaków. Na jesieni 1939 r. powstało mnóstwo organizacji konspiracyjnych o różnym stopniu zasięgu. Bardzo często takie inicjatywy rodziły się w kręgach znajomych, złączonych wspólną pracą lub służbą wojskową. Tajna Armia Polska była przykładem takiego oddolnego działania.

czytaj całość »
Stylowy Sport

Polaków ogarnęła moda na sport! Organizowanie maratonów, budowanie ścieżek rowerowych, otwieranie osiedlowych siłowni i klubów fitness–to wszystko dzięki panującemu trendowi na zdrowie poprzez ruch. Media prześcigają się w ofercie programów sportowych, w księgarniach pełno książek, a w Internecie blogów, o zdrowym stylu życia, natomiast witryny sklepowe kuszą różnorodną odzieżą sportową. A nic tak nie zachęca do ćwiczeń jak wygodny i zarazem stylowy strój.

czytaj całość »
Ucieczka ORP„Orzeł” z portu w Tallinie

Okręt podwodny ORP „Orzeł” powstał w holenderskiej stoczni na zamówienie polskiego rządu. Pieniądze na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek polskiego społeczeństwa. Okręt zwodowany został w styczniu 1938 r., a rok później – w lutym 1939 r. - podniesiono na nim polską banderę. W momencie wybuchu wojny rozpoczął wypełnianie zadań bojowych, które polegały m.in. na patrolowaniu i dozorowaniu wyznaczonych sektorów bojowych w rejonie Gotlandii.

czytaj całość »
Z dziejów walk 5 brygady Wileńskiej AK na Pomorzu

5 Wileńska Brygada Armii Krajowej była postrachem komunistów zarówno na Wileńszczyźnie oraz Podlasiu, jak i na Pomorzu. Składała się z doświadczonych żołnierzy, którzy perfekcyjnie opanowali zasadę wojny partyzanckiej – „uderz i odskocz”. Operowanie niewielkimi oddziałami i niezwykła ruchliwość stwarzały wrażenie, że 5 Brygada mjr. „Łupaszki” jest o wiele liczniejsza. Klasycznym przykładem takiej właśnie taktyki jest rajd pod dowództwem ppor. cz. w. Zdzisława Badochy „Żelaznego”, który miał miejsce w maju 1946 r. na Pomorzu.

czytaj całość »
Wyprawa na Mołdawię

Związki Mołdawii z Polską datują się na koniec XIV w., kiedy w 1371 r. papież Grzegorz XI ustanowił biskupstwa w Serecie i Milcovie, które zostały podporządkowane archidiecezji krakowskiej. Był to pierwszy krok na drodze do podporządkowania ziem mołdawskich Polsce, co w późniejszym czasie doprowadziło do zatargów i konfliktów z Imperium Osmańskim. W 1374 r. król Polski i Węgier Ludwik Andegaweński osadził na tronie hospodara Mołdawii podolskiego księcia Jerzego Koriatowicza, a w 1387 r. następny hospodar – Piotr I Muszatowicz (Petru Muşat) złożył we Lwowie hołd lenny królowi Władysławowi Jagielle. Ziemie mołdawskie były ważne pod względem gospodarczym, gdyż prowadził przez nie szlak handlowy, łączący Gdańsk z portami Morza Czarnego (Kilią i Białogrodem, zwanym też Akermanem).

czytaj całość »
Wykonanie wyroku na Franzu Bürklu przez żołnierzy „Agat-u”

Franz Bürkl był jednym z wielu przedstawicieli niemieckiej policji w okupowanej Polsce, którzy swoją nadgorliwość przypłacili życiem. Podoficer SS, jeden z zastępców owianego grozą warszawskiego „Pawiaka”, był funkcjonariuszem niezwykle brutalnym, wręcz sadystą. Uwielbiał znęcać się nad osadzonymi, torturując ich na różne, wymyślne sposoby. Kazał np. więźniom, udręczonym śledztwem, czołgać się po tlącym się żużlu, szczując ich przy tym swoim psem. Zabijał więźniów czasami z powodów rabunkowych, odbierając im kosztowne rzeczy osobiste, a czasami zupełnie bez powodu. Zamordował m.in. komendanta Obwodu AK Wola mjr. Dionizego Błeszczyńskiego „Błechwę” oraz płk. Władysława Galicę czy kpt. Kowalewskiego. Więzienna komórka AK na Pawiaku zwróciła na jego postać uwagę KG AK. Postanowiono wykonać akcję, a w zasadzie serię akcji wymierzonych w aparat terroru okupanta, polegających na likwidacji najgorszych oprawców z Pawiaka. Franz Bürkl miał być pierwszy.

czytaj całość »
Wincenty Kadłubek

Wincenty Kadłubek w powszechnej świadomości historycznej funkcjonuje jako jeden z kronikarzy dziejów Polski. Zapomina się o tym, iż był on jednym z protoplastów polskiej myśli politycznej. Idee zawarte w pismach mistrza Wincentego dobitnie świadczą o osadzeniu polskiej kultury umysłowej w cywilizacji łacińskiej, opartej na chrześcijaństwie, greckiej filozofii i rzymskim prawie.

czytaj całość »
Utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 1942 r. powstały Narodowe Siły Zbrojne - druga co do wielkości organizacja zbrojna Polski Podziemnej. Powstały z połączenia Organizacji Wojskowej „Związek Jaszczurczy" i tej części Narodowej Organizacji Wojskowej, która nie weszła w skład AK. Ponadto do NSZ weszła cała grupa mniejszych organizacji, jak np. Zbrojne Pogotowie Narodu, Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, Tajna Armia Polska, Organizacja Wojskowa "Wilki" czy Polskie Wojska Unijne. W marcu 1944 r. liczyły ok. 90 tys. żołnierzy. 

czytaj całość »
Zawisza Czarny Herbu Sulima

Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima to jeden z największych polskich rycerzy i jeden z najbardziej znanych w całej Europie.

Urodził się około 1370 roku. Był synem Mikołaja, kasztelana konarsko-sieradzkiego i Doroty. Miał dwóch młodszych braci – Jana Farureja i Piotra Kruczka. Zawisza za żonę pojął Barbarę herbu Pilawa, bratanicę biskupa krakowskiego Piotra Wysza, z którą miał czterech synów. Przydomek prawdopodobnie zawdzięczał ciemnym włosom i karnacji, a nie - jak się powszechnie przyjmuje – czarnej zbroi.

czytaj całość »
Zrzeszenie wolność i niezawisłość

Organizacja ta była ostatnią nadzieją Polski Walczącej na doprowadzenie do wolnych wyborów, zagwarantowanych w porozumieniach jałtańskich. Jej głównym celem była ochrona społeczeństwa polskiego przed sowietyzacją, kontynuowanie tradycji Armii Krajowej, a także informowanie Zachodu o sytuacji społeczno-politycznej w powojennej Polsce. Komunistyczna bezpieka rozbiła kolejne cztery Zarządy (Komendy) organizacji, po czym podjęła grę operacyjną, tworząc w ramach operacji o kryptonimie „Cezary” piątą, fikcyjną i całkowicie pod swą kontrolą.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium