0 0,00 zł
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy

wirtualna karta podarunkowa -100 zł

100,00 zł
Wirtualna Karta podarunkowa o nominale 100 zł,na zakupy w salonach RED IS BAD oraz w sklepie internetowym www.redisbad.pl Idealny pomysł na prezent.
Darmowa dostawa powyżej 250 zł
x Gwarancja jakości
Wirtualna Karta podarunkowa o nominale 100 zł,na zakupy w salonach RED IS BAD oraz w sklepie internetowym www.redisbad.pl
Idealny pomysł na prezent.
Wirtualna Karta podarunkowa o nominale 100 zł,na zakupy w salonach RED IS BAD oraz w sklepie internetowym www.redisbad.pl
Idealny pomysł na prezent.

Wirtualna Karta zostaje dostarczona drogą elektroniczną w postaci pliku pdf na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.


Wirtualna karta podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od daty zakupu.


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM REDISBAD.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym RED IS BAD oraz w Sklepach Stacjonarnych RED IS BAD. Same zasady zakupu Karty Podarunkowej zawarte są w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na jego stronach i są takie same jak dla innych Produktów w Sklepie Internetowym.
1.2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest PAWEŁ SZOPA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACERON PAWEŁ SZOPA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 69 lok. 4, 03-303 Warszawa, NIP 5242553030, REGON 146542446, adres poczty elektronicznej: kontakt@redisbad.pl, numer telefonu kontaktowego: + 48 22 290 66 55.
1.3. Definicje:
1.3.1. KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go na jednorazowy zakup Produktów dostępnych w Sklepach Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na nim terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Karta podarunkowa jest dokumentem poświadczającym przysługujące jej Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepach Sprzedawcy.
1.3.2. KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.
1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.4. PRODUKT – dostępna w Sklepach rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kart Podarunkowych.
1.3.6. SKLEPY – Sklep Internetowy lub Sklepy Stacjonarne Sprzedawcy.
1.3.7. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP INTERNETOWY RED IS BAD – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.redisbad.pl.
1.3.8. SKLEP STACJONARNY – sklepy stacjonarne Sprzedawcy wskazane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sklepy firmowe”.
1.3.9. SPRZEDAWCA, WYSTAWCA – PAWEŁ SZOPA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACERON PAWEŁ SZOPA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 69 lok. 4, 03-303 Warszawa, NIP 5242553030, REGON 146542446, adres poczty elektronicznej: kontakt@redisbad.pl, numer telefonu kontaktowego: + 48 22 290 66 55.
1.3.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepach.
2. WARUNKI KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH
2.1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez jej Posiadacza w Sklepach Sprzedawcy.
2.2. Karta Podarunkowa posiada unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy.
2.3. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym należy w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia, w polu „Kupon rabatowy”, podać w unikatowy kod identyfikacyjny podany na Karcie Podarunkowej oraz zatwierdzić jego podanie klikając pole akcji dostępne przy tym polu – po zatwierdzeniu wartość zakupów zostanie pomniejszona o wartość Karty Podarunkowej.
2.4. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej w Sklepie Stacjonarnym należy zgłosić przy kasie, przed dokonaniem zakupu, chęć skorzystania z Karty Podarunkowej pracownikowi Sprzedawcy, który pomniejszy cenę zakupu o wartość Karty Podarunkowej.
Strona 2 z 2
2.5. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy od dnia jej wystawienia (datą wystawienia jest data zakupu Karty
Podarunkowej w Sklepach Sprzedawcy), po upływie którego Posiadacz nie ma możliwości dokonania płatności z wykorzystaniem
Karty Podarunkowej. Data ważności Karty Podarunkowej jest każdorazowo podawana także na Karcie Podarunkowej.
2.6. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do jednorazowego jej wykorzystania na jednorazowy zakup Produktów dostępnych
w Sklepach Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na niej terminie (termin ważności Karty Podarunkowej)
oraz do wartości nominalnej na niej zapisanej. Karta podarunkowa uprawnia do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy
Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepach Sprzedawcy, w tym także tytułem kosztów dostawy. W przypadku Sklepu
Internetowego Karta Podarunkowa może być wykorzystana dla Produktów ze statusem „dostępne” podanym w opisie danego
Produktu na stronie Sklepu Internetowego.
2.7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części).
2.8. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.
2.9. Karta Podarunkowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że może być wykorzystana przez Posiadacza wyłącznie w odniesieniu
do jednej płatności realizowanej tytułem Umowy Sprzedaży w Sklepach Sprzedawcy (przy czym może być to płatność dotycząca
jednego lub kilku Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę w ramach jednej Umowy Sprzedaży).
2.10. Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jej wartość nominalną,
z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów
płatności w danym Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość nominalna zapisana na
realizowanej Karcie Podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między
wartością Umowy Sprzedaży, a wartością zapisaną na Karcie Podarunkowej.
2.11. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (np. w ramach
odstąpienia od umowy przez konsumenta), Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na rachunek bankowy podany przez
Klienta lub w inny sposób ustalony z Klientem (Karta Podarunkowa ma charakter jednorazowy i nie ma możliwości jej ponownego
użycia).
3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@redisbad.pl, pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 69 lok. 4, 03-303
Warszawa. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu
Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.
3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Wystawcę.
3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
4.2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Karty Podarunkowej może być wydawany na życzenie Klienta dokument KP
(kasa przyjęła) lub stan salda. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia Produktów z wykorzystaniem Karty
Podarunkowej.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

POLSKA PRODUKCJA

Nasze ubrania szyjemy w Polsce. To dla nas bardzo ważne.
Wszystkie komponenty, z których powstają produkty RED IS BAD, są wytwarzane w naszym kraju. Dzianina, metki, suwaki, skórki, sznurki, naszywki... - to wszystko robimy u nas. Z przyjemnością odkrywamy potencjał rodzimych, często drobnych zakładów, które przetrwały trudne czasy komunizmu oraz lat 90-tych i wciąż są w stanie dostarczać produkty najwyższej klasy.
Z dumą możemy powiedzieć: Polska produkcja. Polska jakość.

Wysyłka Zwroty i wymiany
Wysyłka e-mail GRATIS
Komentarze

Opinie o produkcie

Pomóż podjąć decyzję innym!
Wystaw ocenę i komentarz.
Wasza
ocena
Dodaj opinię na temat tego produktu jako pierwszy. Dodaj opinię

Opinie o produkcie

Dobierz do tego produktu

Red is Bad. Dołącz dziś do naszego Newslettera

Zgarnij 15 zł i nową smycz Red is Bad.

Znajdź nas